Vue中splice的使用

zhuanbike 4月前 156

splice(index,len,[item])它也可以用来替换/删除/添加数组内某一个或者几个值(该方法会改变原始数组)

index:数组开始下标       

 len: 替换/删除的长度       

item:替换的值,删除操作的话 item为空

 

删除:

//删除起始下标为1,长度为1的一个值(len设置1,如果为0,则数组不变)

var arr = ['a','b','c','d'];

arr.splice(1,1);

console.log(arr);  

//['a','c','d']; 

//删除起始下标为1,长度为2的一个值(len设置2)

var arr2 = ['a','b','c','d']

arr2.splice(1,2);

console.log(arr2); 

//['a','d']

 

替换:

//替换起始下标为1,长度为1的一个值为‘ttt’,len设置的1

var arr = ['a','b','c','d'];

arr.splice(1,1,'ttt');

console.log(arr);        

//['a','ttt','c','d'] 

//替换起始下标为1,长度为2的两个值为‘ttt’,len设置的1

var arr2 = ['a','b','c','d'];

arr2.splice(1,2,'ttt');

console.log(arr2);       

//['a','ttt','d'] 

 

添加:

//在下标为1处添加一项'ttt'

var arr = ['a','b','c','d'];

arr.splice(1,0,'ttt');

console.log(arr);        

//['a','ttt','b','c','d'] 


最新回复 (0)
发新帖